blog

15.07.2022

Jak prawidłowo określić status MŚP swojego przedsiębiorstwa?

Jak określić status MŚP swojego przedsiębiorstwa

Jednym z warunków otrzymania dofinasowania jest prawidłowe określenie statusu MŚP.


Wnioskodawca powinien określić swój status, czy jest:

  • mikroprzedsiębiorcą,
  • małym przedsiębiorstwem
  • średnim przedsiębiorstwem.


Aby określić swój status należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).

W celu określenia statusu MŚP należy wziąć pod uwagę powiązania kapitałowo – osobowe z innymi podmiotami. I należy je wykazać.

A kiedy jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą?

Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Poniżej znajduje się tabela wskazująca limity definiujące wielkość przedsiębiorstwa (oczywiście biorąc pod uwagę powiązania kapitałowo – osobowe):

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

LICZBA ETATÓW

ROCZNY OBRÓT

ROCZNA SUMA BILANSOWA

MIKRO

<10

≤ 2mln euro

LUB

≤ 2 mln euro

MAŁE

<50

≤ 10 mln euro

LUB

≤ 10 mln euro

ŚREDNIE

<250

≤ 50 mln euro

LUB

≤ 43 mln euro

 

Zapraszam do kontaktu:

Dominika Ostrowska

Starszy Ekspert ds. Rozwoju

tel. kom. +48 883 590 530

e-mail: [email protected]