blog

17.01.2022

Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2022 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2022 rok

Uwaga! Ruszają nabory na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok.

Na co możesz uzyskać środki?

 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin Wielodzietnych;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjne.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających Cudzoziemców.


Ile?: Możesz pozyskać max. 10 000,00 zł na jednego uczestnika, przy czym dla:

  • mikroprzedsiębiorcy można uzyskać 100 % dofinasowania,
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstw można uzyskać 80 % dofinansowania.

 

Zorganizujemy i pozyskamy dofinansowanie dla Ciebie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ostrowska,

tel. kom. +48 883 590 530

e-mail: [email protected]