blog

15.03.2016

Mikro słownik dofinansowania

Od kiedy pojawiły się pierwsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE w Polsce, były to dla nas kwestie wręcz egzotyczne. Obecnie w trakcie realizacji kolejnej perspektywy 2014-2020, mamy już spore doświadczenie. Jednak czy zawsze? Zdarza się, iż najlrostrze pojęcia sprawiają nam trudność. Dlatego też zapraszamy do zapoznania sie z Mikro słownikiem dofinansowania.

Najważniejszym z pojęć jest BENEFICJENT - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Równocześnie beneficjentem może być partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - wniosek złożony w ramach konkretnego konkursy w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE.

DOFINANSOWANIE - współfinansowanie ze środków UE lub ze środków krajowych.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU - inaczej odbiorca ostateczny, projektów finansowanych z FS lub EFRR (w tym os. fizyczne, os. prawne, jednostki org. nie posiadajace osobowości prawnej), który będzie korzystał z działań realizowanych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych; w przypadku instrumentów finansowych (współfinansowanych ze środków EFS lub EFRR) oznacza osobę prawną lub fizyczną, która otrzymuje wsparcie finansowe z instrumentu finansowego.

PARTNER - jest to podmiot w rozumieniu ustawy wdrożeniowej art. 33 ust. 1, który znalazł się w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, realizujący projekt współpnie z beneficjentem.

PROJEKT - przedsięwzięcie zmierzajace do osiągnięcia celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji. Zgłoszony do objęcia lub objęty współfinansowaniem ze środków UE.

UCZESTNIK PROJEKTU - osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystajacy z EFS.

WKŁAD WŁASNY - środki finansowe lub nieieniężne pochodzące od beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną przekazane beneficjentowi w formie dofinansowania.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE - koszt lub wydatek poniesiony w zwiazku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia zgodnie z umową o dofinansowanie.

ZATWIERDZONY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - wniosek spełniajacy kryteria wyboru projektów, przyjęty do realizacji, umieszczony na liście ocenionych projektów zatwierdzonej przez właściwą instytucję.

Za nami kilka najważniejszych definicji. Nie zmienia to jednak faktu, iż jeszcze dużo do poznania przed nami. Dlatego też jeśli jesteś przedsiebiorcą, który chce starać się o dofinansowanie ze środków UE najlepiej skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w tym zakresie. Poniżej link: http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact