blog

05.04.2016

Najlepszy czas dla uczelni wyższych na pozyskanie dofinansowania

Obecna perspektywa 2014-2020 długo kazała na siebie czekać, dopiero w 2015 r. ogłaszano jedne z pierwszych konkursów, zaś na ich wyniki trzeba czekać nawet do chwili obecnej. Jednakże od 2016 r. z każdym kolejnym dniem liczba ogłaszanych konkursów wciąż rośnie. Na podstawie Rocznego Planu Działania 2016 r. można jednoznacznie stwierdzić, iż w najblizszych latach uczelnie wyższe  w ramach III Osi PO WER będą miały ciekawe możliwości pozyskania dofinansowania. Obecnie nie ma lepszego źródła współfinansowania niż środki pochodzące z UE. Dlatego też jest to najlepszy czas dla uniwerków na pisanie wniosków w konkursach, tym bardziej, iz niektóre już ogłoszono!

Czym warto się zainteresować?

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI).

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:

  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski można składać do: 07.06.2016 r.

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA).

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy,  do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski można składać do: 01.07.2016 r.

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców (MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA).

  • Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce.
  • Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym.

Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Konkurs zaplanowany na II kwartał 2016 r.

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego (PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ).

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych  i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

Konkurs zaplanowany na II kwartał 2016 r.

Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich (INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH).

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:

  • interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Konkurs zaplanowany na II kwartał 2016 r.

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (EDUKACJA FILOZOFICZNA).

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Konkurs zaplanowany na II kwartał 2016 r.

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0).

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Konkurs zaplanowany na II kwartał 2016 r.

 

Jak widać możliwości pozyskania dofinansowania dla uczelni wyższych jest wiele. Trzeba mieć tylko chęci i pomysł, ponieważ doświadczenie w pisaniu wniosków posiadamy MY http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact . Zapraszamy do kontaktu!