blog

23.05.2017

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności wydatków - czas, w którym wydatki ponoszone przez beneficjenta mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

W celu określenia czasu kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego przez nas projektu w perspektywie 2014-2020 w pierwszej kolejności musimy zajrzeć do umowy o dofinansowanie. To właśnie w umowie podane są ramy czasowe kwalifikowalności wydatków. Jednakże termin ten nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2023 r.

                                                                             

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne nawet jeśli zostały poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Ważne, aby spełniały warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych i umowie o dofinansowanie. O braku możliwości rozliczenia ww. wydatków instytucja organizująca konkurs powinna poinformować minimum w regulaminie konkursu.

Luka działa również w drugą stronę. Istnieje możliwość rozliczania wydatków po zakończeniu relizacji projektu pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu relizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatnośc końcową.  Oczywiście wydatki te muszą spełniać wymogi kwalifikowalności określone w Wytycznych.