blog

15.05.2016

Projekty badawczo-rozwojowe dla MSP co to takiego?

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, czyli tzw. "szybka ścieżka", jest jednym z konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wspieranie projektów badawczych.

O dofinansowanie prac B+R występować mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty. Od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dofinansowania, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie aplikowania. Nowością w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest fakt, iż dużą ilość dostępnych środków ulokowano w regionach – praktycznie każde województwo przewiduje organizację konkursów na najciekawsze projekty badawcze!

Podstawowe informacje nt. konkursu dla MSP:

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA: projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe.

BENEFICJENCI: MŚP.

POZIOM DOFINANSOWANIA: max. 80%.

MIN. WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: max. 5 mln zł.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

1) wynagrodzenia pracowników;

2) podwykonawstwo zlecone;

3) pozostałe koszty bezpośrednie.

TERMIN NABORU: do 29.07.2016 r.

ALOKACJA:

750 mln PLN, w tym:

- 674 mln PLN dla projektów poza mazowieckim

- 76 mln PLN dla projektów w mazowieckim

Przechodząc do ciekawszych aspektów, najlepszy będzie przykład!

Spółka "X" od wielu lat zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych związków o potencjale terapeutycznym. Inwestuje w rozwój aktywnych biologicznie cząsteczek w celu ich komercjalizacji na globalnym rynku farmaceutycznym. Doszli do etapu na którym niezbędne było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.  Efektem tych działań będzie powstanie nowych leków, które znajdą zastosowanie w onkologii (ptencjalnie będą leczyć białaczkę, chłoniaki, czy nowotwór jelita grubego).

Jeśli właśnie Twoja firma prowadzi badania, i potrzebuje dodatkowych środków zapraszamy do kontaktu, wspólnie stworzymy wniosek! A Wasz produkt może zrewolucjonizować rynek w Polsce i na świecie!