blog

18.01.2024

Zmiany zasad horyzontalnych w nowej perspektywie 2021-2027

Zmiany zasad horyzontalnych w nowej perspektywie 2021-2027

W poprzedniej perspektywie unijnej (2014-2020), zasady horyzontalne obejmowały kwestie związane z równością płci, integracją społeczną, równością szans, ochroną środowiska, dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także promowaniem innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. W miarę upływu lat, można było zauważyć rosnące znaczenie takich wartości jak zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy też wspieranie działań mających na celu zmniejszenie nierówności społecznych. Zasady horyzontalne stawały się integralną częścią projektów finansowanych z funduszy europejskich, mając na celu promowanie równości, różnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.

W obecnej perspektywie zakres zasad uległ zwiększeniu względem poprzedniej perspektywy. Poniżej znajdują się obecne zasady horyzontalne:

  1. Zasada niedyskryminacji
  2. Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH)
  3. Zasada partnerska

 

  1. Zasada niedyskryminacji zakłada, że projekty finansowane z funduszy europejskich nie powinny dyskryminować żadnej grupy społecznej. W praktyce oznacza to, że wszystkie osoby, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności, powinny mieć równy dostęp do korzyści wynikających z projektu. W skład tej zasady wchodzą:
  • Zasada równości kobiet i mężczyzn
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  1. Zasada równości rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) odnoszą się do równowagi między aspektami społecznymi, ekonomicznymi a środowiskowymi. Projekty powinny dążyć do osiągnięcia celów rozwoju, jednocześnie minimalizując negatywne skutki dla środowiska. Zasada „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm - DNSH) ma na celu zapobieganie projektom, które mogłyby poważnie szkodzić środowisku.

  2. Zasada partnerska podkreśla konieczność partnerskiego podejścia w realizacji projektów. Współpraca z różnymi interesariuszami, takimi jak społeczność lokalna, sektor prywatny, organizacje pozarządowe itp., jest kluczowa dla skuteczności projektu. Partnerska współpraca ma na celu uwzględnienie różnorodnych perspektyw i doświadczeń, co z kolei przyczynia się do lepszych rezultatów.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej odnośnie zasad horyzontalnych, napotykasz trudności ze rozumieniem wytycznych lub potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu dofinansowania, firma Inspire Consulting sp. z o.o. jest gotowa pomóc Ci w procesie pozyskiwania funduszy. Zapraszamy do kontaktu!

 

Monika Lewandowska

Specjalista ds. funduszy unijnych

tel. +48 89 535 30 90

tel. kom. +48 530 601 906

e-mail: [email protected]