Projekty

Iceland, Liechtenstein, Norway Grants Flaga i godło Polski

Akcja – komunikacja

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Akcja - komunikacja" dofinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz środków budżetu państwa w ramach Programu EDUKACJA.


Celem głównym projektu
jest stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji w Polsce poprzez opracowanie, udostępnienie i upowszechnienie wśród kadry zaangażowanej w procesy edukacyjne i wychowawcze, metodologii szkoleń z zakresu komunikacji bez przemocy (NVC), wraz z narzędziami do samodzielnych ćwiczeń.


Planowane działania:

  1. Przygotowanie metodologii i narzędzi NVC we współpracy z partnerami
  2. Testy na grupie docelowej
  3. Optymalizacja produktów projektu przez partnerów
  4. Upowszechnienie (wydarzenia komunikacyjne) i wdrożenie.


Realizacja projektu odbywa się we współpracy z partnerami ponadnarodowymi Nord Universitet i Empathos Partners z Norwegii.


Porozumienie Bez Przemocy_PL_29.06.2023
Porozumienie Bez Przemocy_Cwiczenia_PL_29.06.2023

Dofinansowanie projektu z KMF:. 134 657,00 EUR

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 23 763,00 EUR

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 158 420,00 EUR

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

 

 

 

EOG 2014-2021 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

EEA Grants

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

 

"Action – communication"

 

Inspire Consulting Sp. z o.o. implements the project entitled „Action – communication” which benefits from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Polish National Budget grants.

The aim of the project is to create, thanks to transnational collaboration, conditions for improving the quality of education in Poland, through developing, making available and disseminating among staff involved in educational processes, a methodology for training in non-violent communication (NVC), along with tools for self-exercise.

Planned activities:

  1. Preparation of NVC methodology and tools in collaboration with partners.
  2. Tests on the target group.
  3. Optimisation of the project outputs by the partners.
  4. Dissemination (communication events) and implementation.

 

The project is carried out in cooperation with Norwegian partners: Nord University and Empathos Partners.


Nonviolent Communication_ENG_29.06.2023
Nonviolent Communication Exercises_ENG_29.06.2023

EEA grants: 134 657,00 EUR

Polish national budget: 23 763,00 EUR

Total project budget: 158 420,00 EUR

 

Project duration: 01.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

 

EOG 2014-2021 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

EEA Grants

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl)

 

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.