Projekty

Ja pracownik 4.0

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. "Ja pracownik 4.0"

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów dostosowania kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych. Osiągnięcie celu będzie możliwe, dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania (Manuala) w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, w obszarach zgodnych z kierunkami rozwoju nowoczesnej gospodarki i propagowaniu idei oraz narzędzi do skutecznego kształcenia przez całe życie dzięki międzynarodowej wymianie wiedzy i doświadczeń.

Planowana do wypracowania i wdrożenia koncepcja - Mental Sparing Partnerstwa nie funkcjonuje na rynku krajowym. Jest ona połączeniem bardzo ważnej w psychologii, koncepcji odporności psychicznej (Mental Toughness), wiedzy merytorycznej z zakresu szkoleń z nowych technologii oraz innowacyjnych metod utrwalania nabytej wiedzy i jej wykorzystywania w praktyce (sparing partnerstwo).

Realizacja projektu odbywa się we współpracy z partnerem ponadnarodowym Institute of Entrepreneurship Development z Grecji.

 

Dofinansowanie projektu z UE (Europejskiego Funduszu Społecznego): 1 677 414,57zł.

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 48 180,63zł

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 778 995,20 zł.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Zadanie 1 - Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (okres realizacji od 01.08.2019 r. do 31.01.2020r.);

Zadanie 2 - Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.02.2020 r. do 31.10.2021r., z zawieszeniem realizacji projektu od 01.01.2021 do 30.06.2021);

Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.);

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.);

Zadanie 5 - Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki, z ewentualnym uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.)

Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub partner/-rzy krajowy/i) w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej (okres realizacji od 01.04.2022 r. do 29.04.2022 r.)