blog

03.03.2016

Dotacje dla firm zaplanowane na marzec 2016 r.

Z rozpoczęciem nowego miesiąca Instytucje Organizujące Konkursy na poziomie regionalnym i ogólnopolskim  uruchomiły kilka ciekawych propozycji na pozyskanie dotacji dla firm ze środków Unii Europejskiej . Dzięki temu ruszyły ciekawe konkursy, które dają możliwość dofinansowanie inwestycji na poziomie od 50 % do 85 %. Konkursy skierowane są do konkretnych grup Beneficjentów (czyli wnioskodawców). Zapraszam do dalszej lektury.

Usługi dla MŚP

Beneficjentami dofinansowania mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy z woj. warmińsko-mazurskiego.

Przedmiot dofinansowania:

Zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

- usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;

- usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

Poziom dofinansowania: max. 50% wydatków kwalifikowalnych

 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Beneficjentami dofinansowania są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe, inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dotacje podzielone są na 5 typów projektów:

 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.
 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.
 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
 5. Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Poziom dofinansowania: maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projektach - napisz do nas: http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact

 

Na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjentami dofinansowania mogą być mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy.

Przedmiotem dofinansowania będzie dofinansowanie będzie udzielane na projekty związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych, czyli jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy.

Przedmiot dofinansowania:

 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 2. Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi.
 3. Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) sieciami wodociągowymi.
 4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Poziom dofinansowania: maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w MŚP

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania:

 1. Modernizacja i rozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Poziom dofinansowania: maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Jeśli uważasz, iż Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania my pomożemy Ci w tym http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact