blog

16.12.2016

Efektywność energetyczna - konkurs w RPO WiM.

W grudniu 2016 r. Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs na Efektywność enegretyczną w budynkach publicznych. Po krótce przybliżymy jego podstawowe parametry:

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Głęboka kompleksowa modernizacja budynków: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych (wymiana źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentyl. i klim, instalacją systemów chłodzących, OZE, instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (tylko jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej), audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

BENEFICJENCI

Jednostki: samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jednostki samorządu terytorialnego.

MAX. POZIOM DOFINANSOWANIA

85 % w przypadku de minimis

45 % w przypadku pomocy publicznej

   

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Zakup materiałów, roboty budowlane, na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas robót budowlanych, związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu, roboty zamienne jeżeli są potwierdzone protokołem konieczności, opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, zajęcie pasa drogowego, ramach robót związanych z termomodernizacją prace polegające na usuwaniu azbestu stanowią wydatek kwalifikowany, o ile są prowadzone z uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami prawa i zostały przewidziane we wniosku.

   
   

TERMIN NABORU

od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia  2017 r.

ALOKACJA ŚRODKÓW NA KONKURS

172 687 268,80 PLN

 

Większość samorządów i urzędów już rozpoczęła poszukiwania firm, które zajmą się opracowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Rozpocznie się zacięta walka o pozyskanie dofinansowania, dlatego też trzeba się dobrze przygotować i przekazać dowodzenie nad składanym wnioskiem firmie z doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact