blog

02.05.2017

Podwójne finansowanie w projektach

W projektach realizowanych ze środków UE pojawia się istotny zakaz podwójnego finansowania. Czasem o nim zapominamy, zupełnie nie weryfikujemy czy w naszym przypadku nie doszło do podwójnego finansowania, a jest to bardzo duży BŁĄD.

Czym jest podwójne finansowanie? - Całkowite lub częściowe więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofiansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub społecznych oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Za podwójne finansowanie uważa się również:

  • otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł w wysokości łącznej wyższej niż 100%;
  • poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie go ze środków budżetu państwa;
  • zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztu amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE;
  • zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu;
  • środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, a następnie zostały umożone;
  • objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym;
  • zakup używanego środka trwałego, który w okresie ostatnich 7 lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub dotacji z krajowych środków publicznych;
  • rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich i bezpośrednich projektu.

 

Warto przeanalizować wszystkie ww. przypadki w celu weryfikacji, czy w realizowanych projektach nie pojawia się podwójne finansowanie. W razie pytań lub wątliwości zapraszamy do kontaktu.