blog

30.06.2021

Zamówienia w projekcie – ustalenie wartości

Zamówienia w projekcie – ustalenie wartości

Tryb dokonywania zakupów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy – zgodnie z ww. Wytycznymi, zakupów mogą dokonywać w trzech trybach:

1. zgodnie z wewnętrznymi, własnymi procedurami – gdy kwota zamówienia nie przekracza 20 tys. zł netto,

2. dokonując rozeznania rynku – gdy kwota zamówienia mieści się w przedziale 20 tys. zł netto – 50 tys. zł netto,

3. wyłaniając wykonawcę zgodnie z zasadą konkurencyjności – przy zamówieniach powyżej 50 tys. zł netto.

Tym co jak widać jest niezmiernie istotne, jest więc przede wszystkim ustalenie wartości zamówienia – czyli oszacowanie jaki rachunek zostanie nam wystawiony za dostarczenie usługi bądź produktu, których potrzebujemy.

Szacując wartość zamówienia należy pamiętać, iż nie chodzi o to by każdą pozycję z budżetu projektowego wycenić oddzielnie. Nie możemy więc przyjąć następujących założeń:

każdy komputer z 20 sztuk, które kupimy w ramach projektu, jest wart 5 tys. zł (cena katalogowa lub informacja od dostawcy) – więc mogę dokonać zakupu wg. własnych procedur

STOP!

20 sztuk x 5 tys. zł netto/szt.= 100 tys. zł netto – obowiązuje Cię zasada konkurencyjności – nawet jeśli każdy z tych komputerów kupujesz w innym terminie i potencjalnie od różnych dostawców.

Tym co musisz wziąć pod uwagę jest: tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa przedmiotu zamówienia.

Tożsamość przedmiotowa – to tyle co zbadanie czy pozycje w naszym budżecie są zbliżonego rodzaju (np. komputer, telefony czy tablice multimedialne możemy połączyć w kategorii sprzęt elektroniczny) lub o podobnych funkcjonalnościach (np.: mogą tworzyć jeden ciąg produkcyjny, być wykorzystane łącznie do osiągnięcia zakładanych efektów).

Tożsamość podmiotowa - to określenie czy Twoje zamówienie, bez żadnego trudu może zrealizować pojedynczy wykonawca, a wykonawców takich, którzy mogą się tego podjąć jest na rynku więcej. Należy pamiętać, iż przedsiębiorstwa mają możliwości łączenia się w konsorcja do realizacji bardzie złożonych zamówień – ostrożnie więc należy zakładać, że nie ma jednego dostawy dla naszego katalogu zakupów.

Tożsamość czasowa – to określenie czy badane elementy zamówienia będą realizowane w tym samy czasie. I tu każdorazowo, gdy mówimy o projekcie – przyjmuje się, że tak, bez względu na długość trwania projektu. Przesłanka czasowa jest więc zawsze spełniona i możemy się skupić na badaniu dwóch wcześniej wymienionych.

Gdy już ustalimy jaka jest wartość rynkowa naszych zakupów – wybieramy jeden z trybów wskazanych na początku artykułu, a bliżej zaprezentowanych w kolejnych wpisach na naszej stronie. Zapraszamy do lektury!

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90