blog

06.06.2017

Zasada konkurencyjności cz. 1

Realizując projekt współfinansowany ze środków UE jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wielu przepisów, postępowania zgodnie z wytycznymi itd. jednym z naszych obowiązków jest upublicznianie zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W celu realizacji zasady konkurencyjności należy pamiętać o tym, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem OSOBOWO lub KAPITAŁOW. Podobnie jest z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, one również nie mogą być powiązane z wykonawcami, którzy złożyli ofertę.

Opracowując warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania ocen należy zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Kogo obowiązuje zasada konkurencyjności?

  1. Beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto,
  2. Beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż 30 tys. euro, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 

Upublicznienie zapytania ofertowego


Upublicznienie polega na umieszczeniu w bazie konkurencyjności. Jeśli Beneficjent rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznić je na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę - lub umieścić na stronie wskazanej przez właściwą instytucję).
Jeżeli jednak szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, a w przypadku zamówień na usługi o charakterze społecznym 750 000 euro, podmiot nie będący zamawiającym w rozumieniu Pzp może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE.