Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

23.06.2017

Zasada konkurencyjności cz. 2

Zasada konkurencyjności część II.

Niezmiernie istotną kwestią przy stosowaniu zasady konkurencyjności jest określenie terminu wpływu ofert. Przy jego określaniu musimy kierować się pewnymi wytycznymi:

  • termin na złożenie oferty w przypadku dostaw i usług powinien wynieść nie mniej niz 7 dni od daty upublicznienia;
  • termin na złożenie oferty w przypadku robót budowalnych powinien wynieść nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia;
  • w przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 5 225 000 euro (roboty budowlane) termin powinien wynieść nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia;
  • w przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczające 209 000 euro (dostawy i usługi) termin powinien wynieść nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia.

Po otrzymaniu ofert Zamawiający dokonuje wyboru NAJKORZYSTNIEJSZEJ oferty spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu. Wybór udokumentowany powinien być protokołem.

O wynikach postępowania należy poinformować w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wynikach postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Po przeprowadzeniu pełnej procedury następuje podpisanie umowy z wykonawcą. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. WAŻNE: nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści zapytania ofertowego.

 

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem przewidzianego terminu składania ofert. W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie, informacja powinna zawierać co najmniej:

  • datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego;
  • opis dokonywanych zmian.

Zamawiający może w związku z wprowadzonymi zmianami przedłużyć termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

 

Przypominamy iż, przy upublicznianiu zapytań ofertowych należy pamiętać o każdym szczególe dotyczącym zasady konkurencyjności.