blog

31.08.2022

Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny kondycji finansowej firmy

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Częścią analizy finansowej jest analiza wskaźnikowa. Jest to rozwinięcie oraz pogłębienie wstępnych badań obszaru finansowego przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się ją do oceny różnych obszarów działalności, a przede wszystkim do określenia kondycji finansowej.

Wnioski z analizy wykorzystuje się w procesie zarządzania. Są to też ważne informacje dla potencjalnych inwestorów oraz kredytodawców.

Dane wykorzystywane do analizy pochodzą ze sprawozdań finansowych, głównie z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Celem jest przedstawienie związków między różnymi składnikami sprawozdania, oraz zestawienie ich zmian w czasie.

Wskaźniki podzielone są na 4 grupy badające poszczególne obszary finansowe przedsiębiorstwa:

  • wskaźniki płynności finansowej – badają zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań;
  • wskaźniki zadłużenia – są poszerzeniem analizy płynności finansowej i określają poziom zadłużenia oraz zdolność do terminowej spłaty zobowiązań;
  • wskaźniki rentowności – informują o opłacalności pozycji sprawozdania finansowego takich jak sprzedaż, aktywa czy kapitał własny;
  • wskaźniki sprawności działania – informują o sprawności gospodarowania posiadanymi zasobami.

Ważnym jest dobór odpowiednich wskaźników w zależności od potrzeb oraz branży w jakiej działa firma. Obliczone wielkości są porównywane do ustalonych norm i wartości optymalnych, co pozwala na interpretację oraz wysnucie wniosków z analizy.

Analiza wskaźnikowa to jedno z najpopularniejszych i sprawdzonych metod na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Ułatwia to podejmowanie decyzji gospodarczych oraz stworzenie optymalnego planu dalszych działań.

Jest to też najczęściej obligatoryjny element dokumentacji aplikacyjnej, przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Prawidłowo wykonana będzie zdecydować o tym, czy przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90