blog

03.02.2016

Inteligentne specjalizacje - jak i dla kogo?

Unijne programy regionalne mają swoje kryteria wyboru projektów. Ważnym elementem tych kryteriów są odniesienia do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Każdy kto chce zostać beneficjentem programu musi wskazać, jak jego projekt wpisuje się w te specjalizacje.

Warto tu wspomnieć, że każde województwo zdefiniowało już swoje specjalizacje. Jest to o tyle istotne, że w wielu województwach konkursy przeprowadzane są dla konkretnych inteligentnych specjalizacji i beneficjenci muszą dostosować do tego swoje działania. Czym jednak są wspomniane Regionalne Inteligentne Specjalizacje?

Są to wyjątkowe cechy regionu, ale także kraju. To one wpływają na przewagę konkurencyjną, a także mogą być elementem, który skupi partnerów, organizację i przedsiębiorców wokół jednego tematu i wizji. Dany region stawia więc sobie za cel rozwój i osiąganie sukcesów w danej dziedzinie. Dodatkowo regiony powinny właśnie te specjalizacje wzmacniać i wspierać pod względem przepływu know-how, rozwoju innowacji i zwiększania korzyści. Każdy region, ale także Państwa muszą zdefiniować swoje własne inteligentne specjalizacje. To niezbędny warunek, aby w obecnej perspektywie finansowej być beneficjentem programów operacyjnych.

Inteligentnymi specjalizacjami mogą być wyróżniające się, wręcz unikalne walory przyrodnicze lub krajobrazowe, posiadane zasoby naturalne, ale także dziedziny nauki czy wyróżniające się gałęzie przemysłu. W zakresie specjalizacji, regiony powinny promować działalność badawczą i rozwojową, aby podnosić stan specjalizacji. Takie specjalizacje mogą mieć także wpływ na pozycję regionu w kraju i osiągnięcie przewagi w danej specjalizacji.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jako inteligentne specjalizacje wskazano: ekonomię wody, meblarstwo i żywność.

INSPIRE Consulting zajmuje się doradztwem i prowadzeniem projektów, w tym także tych opierających się na inteligentnych specjalizacjach.