blog

21.08.2022

Dofinansowania do szkoleń – czym jest pomoc de minimis?
foto blog

Pozyskując dofinansowanie do np. szkoleń, doradztwa, mentoringu dowiadujesz się, iż twoje usługi będą finansowane z tzw. pomocy de minimis – czym ona jest?

Pomoc de minimis jest jedną z form wsparcia przedsiębiorców. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach np. jak wspomniałam wcześniej na szkolenia czy też inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

Każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać

W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat – jest to 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

 

Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to:

 

  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej.
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej.
  • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością.

 

Jeśli chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia, inwestycje, a równocześnie  chcesz to sfinansować z pomocy de mninims zapraszam do kontaktu:

 

Olga Kiełczykowska

Tel. 535 860 300

e-mail: [email protected]