blog

17.10.2016

Oznaczenie miejsca realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.

W poprzednim wpisie informowaliśmy o tym w jaki sposób należy promować projekty współfinansowane ze środków UE. Dziś opiszemy oddzielnie wybrane działania: umieszczanie plakatu, tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej.

Obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania.

Jeśli realizujesz projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, który w ramach programu uzyskał dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro i który dotyczy:
a) działań w zakresie infrastruktury
lub
b) prac budowlanych.
Umieszczasz tablicę informacyjną (w trakcie realizacji projektu).


Jeśli zakończyłeś realizację projektu dofinasowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, który polegał na:
a) działaniach w zakresie infrastruktury
lub
b) pracach budowlanych
lub
c) zakupie środków trwałych.
Umieszczasz tablicę pamiątkową (po zakończeniu realizacji projektu)

Jeśli nie jesteś zobowiązany do:
a) umieszczania tablicy informacyjnej
lub
b) umieszczania tablicy pamiątkowej.
Umieszczasz plakat (w trakcie realizacji projektu).

Jak duża musi być tablica informacyjna?
Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar to 80x120 cm (wymiary europalety). W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi rekomenduje się, aby powierzchnia tablicy informacyjnej nie była mniejsza niż 6 m2, np. infrastruktura kolejowa, drogowa.

Kiedy musisz umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?
Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę trzeba wymienić lub odnowić.

Jak duża musi być tablica pamiątkowa?
Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy.
Tablice pamiątkowe dużego formatu są właściwym sposobem oznaczenia przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm (wymiary europalety). Podobnie jak w przypadku tablic informacyjnych, jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi, rekomenduje się, aby powierzchnia tablicy pamiątkowej nie była mniejsza niż 6 m2.
Małe tabliczki mogą posłużyć dla oznaczenia realizacji projektów np. wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu obiektów zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4.

Kiedy powinieneś umieścić tablicę pamiątkową i na jak długo?
Tablicę pamiątkową należy umieścić po zakończeniu projektu – nie później niż 3 miesiące po tym fakcie. Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. W związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach.

Jak duży musi być plakat i z jakich materiałów możesz go wykonać?
Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

Reasumując, zasady oznaczenia miejsca realizacji projektu współfinansowenego ze środków UE są dość proste. Każdy Benefocjent powinien poradzić sobie z nimi bez większych problemów. Jeśli jednak pojawią się wątpliwości proponujemy zapoznać się z: Podręcznikiem Wnioskodawcy.