blog

08.11.2016

Zaangażowanie personelu w projekcie.

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, z którym powinien zapoznać się każdy Beneficjent są: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Warto zaznaczyć, iz 14.10.2016 r. uległy aktualizacji. Dzięki wytycznym powinniśmy pozyskać wiedzę nt. zaangażowania personelu w projekcie, co jest niezmniernie ważne, ponieważ niejednokrotnie zdaża się, iż wynagrodzenie personelu stanowi 70% wartości projektu.

Przechodząc dalej przedstawiemy kilka najważniejszych zasad przy zatrudnianiu personelu:

  1. Koszt związany z wynagrodzeniem personelu, może być kwalifikowalny o ile wynika to ze specyfiki projektu.
  2. Wynagrodzenie w projekcie jest w wartości brutto-brutto.
  3. Nie kwalifikowalne w ramach wynagrodzenia są m.in.: koszty ubezpieczenia, PFRON, nagrody i odprawy, koszty dodatkowych składek niewymaganych przepisami prawa krajowego.
  4. Łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz.
  5. Wykonanie zadań przez osobę zaangażowaną w projekcie musi być potwierdzone protokołem. Dodatkowo należy uzupełnić ewidencję godzin, poswięconą wykonywaniu zadań w danym projekcie.
  6. W limit 276 godzin wlicza się czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy też urlopie wypoczynkowym.
  7. Do limitu 276 godzin nie wlicza się czas przebywania na urlopie bezpłatnym.
  8. W momencie zaangażowania personelu w projekcie na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1/2 etatu zyskujemy możliwość wyposażenia stanowiska pracy.
  9. W projekcie kwalifikowalne mogą być koszty delegacji służbowych, o ile jest to niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i zostało uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.
  10. W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie pracowników partnera jako personelu.