blog

16.10.2023

Zmiany w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Zmiany w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

W ramach nowej perspektywy finansowej (2021-2027) wprowadzono kilka istotnych zmian, które warto uwzględnić podczas realizacji projektów. Oto główne zmiany, na które należy zwrócić uwagę:

 1. Okres kwalifikowalności wydatków: Początkiem zaktualizowanego okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 roku, a kończy się on 31 grudnia 2029 roku. Wartości te jednak określone są głównie w umowie o dofinansowanie, to one stanowią nadrzędne ramy czasowe dla projektów.
 2. Konkurencyjność w Bazie Konkurencyjności: Istnieje obowiązek stosowania zasady konkurencyjności dla wydatków przekraczających 50 000 złotych. Proces wyboru wykonawcy wymaga sporządzenia zapytania ofertowego i publikacji go w Bazie Konkurencyjności. Warto zaznaczyć, że cała komunikacja związana z udzielaniem zamówień, w tym publikowanie zapytań ofertowych, składanie ofert oraz wymiana informacji między stronami, odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Wprowadzono tę zmianę, eliminując możliwość składania ofert drogą mailową, co stanowi istotną różnicę w stosunku do wcześniejszych wytycznych. Minimalny termin składania ofert dalej wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych.
 3. Zniesienie obowiązku rozeznania rynku: W nowej perspektywie finansowej nie ma już konieczności przeprowadzania rozeznania rynku. Jednakże nadal obowiązuje zasada konkurencyjności, jeśli szacunkowa wartość zamówienia przekracza 50 000 złotych netto.
 4. Zamówienia o wartości od 20 000 złotych netto do 50 000 złotych netto: W nowych wytycznych nie przewidziano szczególnej procedury udzielania zamówień w tym przedziale wartości. Niemniej jednak każdy wydatek nawet poniżej 50 000 złotych netto, aby został uznany za kwalifikowalny, musi być dokonywany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, zgodnie z zasadami uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów.
 5. Pozostałe zmiany:
 • Zwiększono wartość wydatków na cross-financing z 10% na 15%.
 • Limit dotyczący możliwości rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych został podniesiony do równowartości 200 000 euro.
 • W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia wprowadzono dodatkowe wymagania, takie jak:
 • uzasadnienie braku możliwości składania ofert częściowych,
 • wskazanie powodów odrzucenia ofert o rażąco niskich cenach
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za postępowanie ofertowe.
 • Zamawiający ma możliwość określenia minimalnego rocznego przychodu wykonawców w zapytaniach ofertowych.

 

Te zmiany wprowadzone w nowej perspektywie finansowej mają istotny wpływ na procedury i wymagania związane z projektami, dlatego ważne jest, aby były one uwzględnione podczas planowania i realizacji projektów.


Jeśli napotykasz trudności ze rozumieniem wytycznych lub potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu dofinansowania, firma Inspire Consulting sp. z o.o. jest gotowa pomóc Ci w procesie pozyskiwania funduszy. Zapraszamy do wspólnej realizacji projektów!

 

DANE KONTAKTOWE:

Monika Lewandowska

Specjalista ds. funduszy unijnych

tel. +48 89 535 30 90

tel. kom. +48 530 601 906

e-mail: [email protected]