O nas

Obszary naszych zainteresowań

1

Narzędzia

Tworzymy narzędzia rozwojowe skierowane do różnych grup docelowych, m.in. przedsiębiorców, uczniów szkół średnich i branżowych, szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tworzymy własne produkty edukacyjne, metodologie, ale także wykorzystujemy te obecne na rynku adaptując je do naszych działań.

Manual 4.0

narzędzie przeznaczone dla przedsiębiorców, jego celem jest optymalizacja procesów związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr, ze szczególnym naciskiem na obszary związane z nowymi technologiami, fabrykami przyszłości, przemysłem 4.0. Manual wprowadza na rynek szkoleń i doradztwa autorskie rozwiązanie Inspire Consulting – metodę Mental Sparing Partnerstwa (MSP), której celem jest wzmacnianie efektów uczenia się oraz skuteczne i trwałe wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w codzienne działania. Metodologia MSP bazuje na koncepcji utrwalania rezultatów poprzez procesy grupowe, facylitację i informacje zwrotne gromadzone z wielu źródeł na raz. Implementacja w przedsiębiorstwie takich zagadnień jak: rozszerzona rzeczywistość, digital twins, Internet rzeczy, autonomiczne roboty, Big Data, automatyzacja i robotyzacja czy integracja systemów zawsze odbywa się poprzez i dzięki zasobom ludzkim. Manual 4.0 proponuje skuteczną konstrukcję procesu podnoszenia kwalifikacji i zaangażowania kadr, tak by przekształcanie w firmy przyszłości przebiegało możliwie optymalnie i z długotrwałą gwarancją rezultatów.

Symulator prowadzenia własnej firmy

dostępna online bezpłatna gra edukacyjna, której głównym celem jest zwiększenie zdolności oraz motywacji jej uczestników, zwłaszcza uczniów i absolwentów szkół zawodowych, do samozatrudnienia. Korzystając z symulatora uczestnicy gry maja możliwość wcielenia się w przedsiębiorców, którzy prowadzą wirtualną firmę i podejmując decyzje w m.in.  kwestiach takich jak: lokalizacja przedsiębiorstwa, ceny, reklama, wyposażenie, zatrudnienie, jakość kadry, usług i sprzętu, koszty i ich minimalizacja, finansowanie zewnętrzne (kredyty) – budują swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Grać można, prowadząc firmę bez wskazywania konkretnej branży lub wybierając jeden z pięciu poniższych typów działalności: biuro rachunkowe, firma informatyczna, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, zakład mechaniki pojazdowej. Symulacje uwzględniają wydarzenia losowe (pozytywne i negatywne w swoich skutkach dla przedsiębiorstwa) oraz pozwalają na ustawienie poziomu trudności dzięki wyborom pomiędzy: firmą start-up, przedsiębiorstwem w kryzysie lub o ugruntowanej dobrej pozycji na rynku. Produkt wypracowany we współpracy z EduClusterem z Finlandii, skutecznie wdrożono w kilkudziesięciu szkołach zawodowych w całym kraju.

Bank Praktyk Krajowych

innowacyjna platforma edukacyjno-rozwojowa doskonalenia zawodowego, której celem jest łączenie uczniów z przedsiębiorcami oraz szkół z rynkiem pracy i potrzebami gospodarki. Platforma umożliwia automatyzację procesu zawierania, organizacji i nadzoru praktyk w szkolnictwie zawodowym: nawiązywanie kontaktu zainteresowanych stron, zamieszczanie programów praktyk, wypełnianie dzienniczka praktyk, a także wystawiania ocen. Ponadto w naszym rozwiązaniu oprócz praktykantów oceniany jest także praktykodawca jako podmiot zapewniający warunki do rozwoju zawodowego. Dzięki temu uczniowie mają możliwość odbycia rzeczywistej nauki zawodu i kontaktu z rozwiązaniami organizacyjnymi i technologicznymi najlepiej ocenianymi na rynku. BPK integruje różne środowiska zaangażowane w proces kształcenia zawodowego, jest oparty na najnowszych trendach rekrutacyjnych i dominujących cechach pokolenia wchodzącego aktualnie na rynek pracy. Bank Praktyk Krajowych jest pierwszym w pełni zautomatyzowanym narzędziem organizacji praktyk na rynku krajowym, powstał we współpracy z Fundacion Empresa Universidad De Alicante De La Comunidad Valenciana przy uniwersytecie w Alicante.

Dolina krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej

autorska publikacja pracowników IC zawierająca jasno sprecyzowane propozycje rozwiązań z zakresu skutecznego łączenia gospodarki z obszarem kształcenia i edukacji. W publikacji został zaprezentowany innowacyjny program praktyk i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów informatycznych. Powstał on przy współpracy grupy ekspertów, nauczycieli oraz przedsiębiorców i zakładał wzrost jakości kształcenia zawodowego dzięki powiązaniu edukacji z realiami rynku, gospodarki i poziomem rozwoju technologii ICT. Publikacja zawiera modelowy program praktyk dla nauczycieli zawodu technik informatyk i pokrewnych oraz rekomendacje umożliwiające programowanie praktyk w przedsiębiorstwach w sposób, który przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Publikacja opisuje także proces testowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych i przyrost umiejętności praktycznych z zakresu ww. technologii, świadomości Gender Mainstreaming, kompetencji niezbędnych do atrakcyjnego przeprowadzania lekcji oraz szeregu innych umiejętności, które mają wpływ na poziom merytoryczny nauczycieli.

Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej

publikacja będąca produktem projektu, w którym 285 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczyło w doskonaleniu praktycznym. Rezultatem, zaprezentowanym w niniejszej publikacji, było wypracowanie nowego podejścia do nauczania praktycznego w obszarze zaawansowanych technologii związanych z medycyną i estetyką na poziomie szkolnictwa zawodowego.. Wypracowany przez multidyscyplinarny zespół ekspertów  innowacyjny, modelowy program praktyk dla nauczycieli i instruktorów przedmiotów zawodowych, został przetestowany w 24 firmach – liderach branży medyczno – estetycznej, zoptymalizowany i udostępniony do wdrożenia w ramach szkolnictwa zawodowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2

Szkolenia i doradztwoInspire Consulting realizuje, jako operator i partner, 3 projekty szkoleniowo-doradcze, skierowane do podmiotów działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa warmińsko – mazurskiego. Są to: Akcelerator innowacji – drewno i meblarstwo, Akcelerator innowacji – ekonomia wody oraz Akcelerator innowacji – żywność wysokiej jakości. Celem projektów jest świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm z regionu, ze szczególnym naciskiem na te działające w obrębie RIS i branż o wysokim poziomie prac B+R. W ramach tych 3 projektów przeszkoliliśmy blisko 500 osób oraz 150 firm.

Ponadto, oferujemy nasze usługi szkoleniowe i doradcze w systemie Bazy Usług Rozwojowych. Dotychczas przeszkoliliśmy 1000 osób oraz 800 firm i możemy pochwalić się średnią ocen od uczestników usług na poziomie

3

Projekty z zakresu innowacji i zaawansowanych technologii

Rzeczywistość animowana

Projekt realizowany we współpracy z m.in. Szkołą Filmową w Łodzi, Politechniką Warszawską, Studiem Filmowym Animoon. Rezultatem projektu było opracowanie i doprowadzenie do IV poziomu gotowości technologicznej systemu akwizycji animacji lalkowej (poprzez fotogrametryczne wyznaczanie pozycji 3D znaczników rozmieszczonych w przegubach szkieletu lalki). Innowacja rozwijana była dalej w kolejnym projekcie.Czwarty wymiar animacji lalkowej

Projekt obejmował badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie optymalizacji technologii motion capture. Celem projektu było podniesienie poziomu gotowości technologicznej zweryfikowanej w warunkach laboratoryjnych technologii animacji lalkowej do IX poziomu. Jest to ostatni poziom gotowości technologicznej umożliwiający wprowadzenie produktu na rynek. W rezultacie powstała technologia stop-motion: SMODO. Łączy ona klasyczną animację lalkową z innowacyjną techniką przechwytywania ruchu. Produkt skierowany zarówno do profesjonalnych studiów filmowych, jak również szkół kształcących na kierunkach artystycznych i multimedialnych. Innowacja usprawnia proces produkcji multimedialnych, pozwalając jednocześnie zachować walory artystyczne klasycznej animacji lalkowej. Wprowadzony na rynek i dostępny w sprzedaży.